ИТХ
МӨНХ-ОД

Дашпүрэв МӨНХ-ОД

ИТХурлын дарга
Мэргэжил: Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Захирал
2016-04-10 — 2016-11-01
— Төрийн албанд
Онон - Балжийн БЦГ
Ахлах мэрэгжилтэн
2010-07-22 — 2016-03-12
— Төрийн албанд
Дадал ЗДТГ
Газарын даамал
2009-03-12 — 2010-06-12
— Төрийн албанд
Дадал ЗДТГ
БОХУ байцаагч
2006-06-01 — 2010-06-01
— Төрийн албанд
Дадал ИТХ
Дарга
2016-10-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.